Programme 2017-04-01T10:02:59+00:00

Centenary Programme
Clár Comórtha Céad Bliain

Kildare 2016 Chill Dara 2016

Centenary Programme

3rd Edition, January 2016

All details are correct at the time of going to press. For any changes to event times,venues or other updates to our programme please check: www.kildare2016.ie/events

Clár Comórtha Céad Bliain

3ú Eagrán, Eanair 2016

Tá na sonraí uilig ceart ag am preasa. Le haghaidh aon athrú ar amanna imeachtaí, ionaid nó uasdhátú eile ar ár gclár, féach, le bhúr dtoil, ar:

Programme Strands
Snáitheanna an Chláir

Ireland 2016 is an ambitious and wide-ranging national commemorative initiative, embracing seven distinct programme strands each with an extensive programme of events.
Is tionscnamh uaillmhianch fadréimseach comórtha náisiúnta Éire 2016 ina gcuimsítear seacht snáithe ar leith agus clár fairsing imeachtaí ag gach ceann acu.

State Ceremonial / Searmanais Stáit

State Ceremonial
Searmanais Stáit

An extensive programme of formal commemorative events, focused on remembering and honouring those who took part in the Easter Rising, and especially those who gave their lives.
Beidh clár fairsing d’imeachtaí foirmiúla comóraidh ann a bheidh dírithe ar na daoine sin a thabhairt chun cuimhne agus urraim a léiriú dóibh siúd a ghlac páirt in Éirí Amach na Cásca, agus go háirithe iad siúd a thug a mbeo sa troid.

See past events in this strand

Historical Reflection / Machnamh ar an Stair

Historical Reflection
Machnamh ar an Stair

A range of history-based activities and initiatives, designed to deepen and broaden our understanding of the events of 1916 and that pivotal period in our history.
Beidh réimse gníomhaíochtaí agus tionscnaimh staire ann a cheapfar chun ár dtuiscint ar imeachtaí 1916 agus an tréimhse ríthábhachtach sin inár stair a dhoimhniú agus a leathnú.

See past events in this strand

Cultural Expression / Léiriú Cultúrtha

Cultural Expression
Léiriú Cultúrtha

Working with our creative community, our National Cultural Institutions and other arts organisations to reflect on our past, our present and our future, with a focus on 1916.
Oibriú lenár bpobal cruthaitheach, lenár n-institiúidí cultúrtha náisiúnta agus lenár n-eagraíochtaí ealaíon eile chun machnamh a dhéanamh ar an am atá thart in Éirinn, ar an saol atá ann faoi láthair agus ar a mbeidh i ndán dúinn amach anseo, agus béim faoi leith ar chuimhneachán 1916.

See past events in this strand

Community Participation / Rannpháirtíocht Phobail

Community Participation
Rannpháirtíocht Phobail

Encouraging widespread citizen engagement in 1916 related events, involving the broadest possible community and voluntary sector participation in towns and villages throughout the country.
Saoránaigh a spreagadh le páirt a ghlacadh in imeachtaí a bhainfidh le 1916, sa chaoi is go mbeidh an rannpháirtíocht is mó is féidir ag na hearnálacha deonacha agus pobail i mbailte agus i sráidbhailte ar fud na tíre.

See past events in this strand

Global and Diaspora / Éireannaigh ar fud an Domhain agus an Diaspóra

Global and Diaspora
Éireannaigh ar fud an Domhain agus an Diaspóra

Inviting the global Irish family and friends of Ireland from all over the world to join us in remembering, reflecting and re-imagining.
Cuireadh a thabhairt do chlanna Gael ó gach cearn den domhan agus do chairde na hÉireann a bheith linn agus muid ag tabhairt chun cuimhne, ag léiriú agus ag athshamhlú.

See past events in this strand

The Living Language / An Teanga Bheo

The Living Language
An Teanga Bheo

Reflecting on the central place of the Irish language in the ideals of the Revolutionary Generation and celebrating the language through a diverse programme of events.
Cuirfear clár ilghnéitheach imeachtaí ar siúl mar léiriú ar áit lárnach na Gaeilge in idéil na glúine réabhlóidí agus chun an teanga a cheiliúradh.

See past events in this strand

Youth and Imagination / An Óige agus an tSamhlaíocht

Youth and Imagination
An Óige agus an tSamhlaíocht

Placing children and young people at the centre of the Ireland 2016 Centenary Programme and integrating historical exploration with a range of imaginative activities.
Cuirfear leanaí agus daoine óga i gcroílár Éire 2016 Clár Comórtha Céad Bliain agus déanfar iniúchadh ar cheisteanna staire a chomhtháthú le réimse gníomhaíochtaí samhlaíocha.

See past events in this strand